Návod: Ako na daňové priznanie

5/5 - (4 votes)

Aj Vy patríte k tým, ktorí si nechávajú povinnosti na poslednú chvíľu? Termín podania daňového priznania – 31. marec sa blíži. Prinášame Vám návod ako ho vyplniť. Dozviete sa tu všetko, čo potrebujete.

Marec nie je len mesiacom knihy, ale aj mesiacom, keď je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmu. Daňové priznania podávajú fyzické aj právnické osoby. Pri fyzických osobách poznáme dva typy priznaní.

Typ A sa týka zamestnancov a osôb s príjmom len zo závislej činnosti. Za zamestnanca sa považujete, ak máte pracovný pomer alebo pracujete na dohodu (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Typ B podávajú fyzické osoby, ktoré mali aj iné príjmy ako zo závislej činnosti (napríklad príjem z podnikania alebo prenájmu).

V tomto článku sa budeme venovať najmä daňovým priznaniam typu A.

Za zamestnancov môže zamestnávateľ vypracovať ročné zúčtovanie dane, no o to ste svojho zamestnávateľa museli požiadať do 15. februára. Ak ste tak neurobili, priznanie musíte podať sami.

Podobne sú na tom pracujúci študenti, ktorí často podania podávať nemusia, ale oplatí sa im to. Štát im totiž vráti peniaze.

Kedy musíte podať daňové priznanie? V prípade, že Vaše celkové zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1867,97 eur (50 % z 19,2-násobku životného minima – 1/2 z 19,2 x 194,58€) máte povinnosť podať priznanie k dani z príjmu.

Pre správny výpočet zdaniteľných príjmov je potrebné vedieť, ktoré sa do priznania započítavajú. Do celkového príjmu sa počítajú zárobky z práce alebo brigád.

Naopak, niektoré ďalšie príjmy nie sú zdaniteľné a do priznania sa nezapočítavajú. Ide napríklad o výživné, podporu v nezamestnanosti, invalidný dôchodok, príspevok za opatrovanie ZŤP a podobne.

Na stránkach finančnej správy nájdete kompletný zoznam príjmov rozdelených podľa toho či dani podliehajú alebo sú od dane oslobodené.

Od výšky príjmov sa odvíja aj tzv. nezdaniteľné minimum – suma, na ktorú Vám štát pri zdaňovaní nesiahne. Pre zamestnancov je nezdaniteľné minimum za rok 2013 stanovené na 3735,94 eura.

Výnimku tvoria zamestnanci s príjmami vyššími ako 19458 eur. Na tých sa vzťahuje milionárska daň a nezdaniteľná časť sa počíta odlišne.

Študenti, ktorí zarobili za rok menej ako 3735,94€, majú nárok na vrátenie dane. Ak za Vás zamestnávateľ zaplatil dane formou preddavkov, štát ich po podaní daňového priznania vráti.

Dôchodcovia sú naopak v nevýhode. Na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka nemá nárok daňovník, ktorý je na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom starobného, predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodkového sporenia, dôchodku zo zahraničného povinného poistenia alebo výsluhového dôchodku a ak celková suma tohto dôchodku je vyššia ako suma 3735,94 eura.

Po odpočítaní nezdaniteľného minima od príjmov získame čiastočný základ dane. Túto sumu je ešte možné znížiť o ďalšie položky.

Zníženie základu dane

Uplatniť si môžete daňové oslobodenie na manželku/manžela. Štát tu však sprísnil podmienky. Podmienky, ktoré musíte dodržať a spôsob výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela nájdete tu.

Ak sú Vaše zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 2026,20€ a staráte sa o nezaopatrené dieťa (vlastné, osvojené, dieťa manžela/manželky, v náhradnej starostlivosti, nie však dieťa družky) môžete si uplatniť daňový bonus v ročnej výške 254,64 eura.

K priznaniu je potrebné doložiť príslušný doklad – kópiu rodného listu dieťaťa, potvrdenie o návšteve školy alebo potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa sa považuje za vyživované.

Príklad vyplneného daňového priznania

Aktuálne tlačivo pre podanie daňového priznania typu A nájdete tu. Pozor! Priznanie musíte podať na aktuálnom tohtoročnom tlačive.

V tomto návode vyplníme ukážkové daňové priznanie online. Výhodou je, že formulár sa automaticky sám kontroluje. Online formulár nájdete na tejto adrese.

Na začiatok označíme druh daňového priznania, svoje osobné údaje a adresu trvalého pobytu. Tieto údaje zodpovedajú riadkom 01 až 10 v tlačive.

danove priznanie uvod

Riadky 11-24 sa týkajú daňových nerezidentov a údajov o zástupcovi, napríklad v prípade, že sa podáva priznanie za zomretého. Pokračujeme teda riadkami 25 a 26, kde uvedieme príslušné kontaktné údaje.

danove priznanie kontakt

Riadky 27 a 28 vyplnia dôchodcovia, kde uvedú celkovú výšku svojho dôchodku. Nasleduje časť pre údaje o manželke alebo manželovi pre zníženie základu dane. Riadok 30 sa vypĺňa v prípade, že chcete uplatniť daňový bonus na dieťa.

danove priznanie - manzelka manzel

V riadku 32 vyplníme všetky príjmy od zamestnávateľov. Uvádza sa suma hrubých príjmov. Študenti pracujúci na dohody mimo pracovného pomeru túto sumu zapíšu aj do riadku 32a, zamestnanci pracujúci v pomere sem dajú nulu.

V riadkoch 33 je potrebné rozpísať odvody, ktoré za Vás zamestnávateľ odviedol do poisťovní. Základ dane získate ako rozdiel medzi príjmami a odvodmi.

danove priznanie - vypocet zakladu dane

Nasleduje výpočet zníženia základu dane. Tak ako sme spomínali vyššie, nezdaniteľné minimum na daňovníka v tomto prípade je suma 3735,94€. Túto sumu zapíšeme do riadku 37.

Pre konkrétny príklad uvádzame aj zníženie za manželku (vypočíta sa ako nezdaniteľné minimum mínus príjem manželky alikvótne pre odpracovaných 7 mesiacov v roku).

Základ je možné znížiť aj v prípade, že ste si v roku 2013 dobrovoľne prispievali na druhý pilier. Môžete si odpočítať sumu preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov najviac do výšky 2 % zo základu dane, maximálne však 943,20 eura. V našom príklade o tom neuvažujeme.

Konečne prichádzame k výpočtu samotnej dane v riadku 42. Riadok 41 zdaníme sadzbou 19 %, zaokrúhlime na eurocenty nadol a zapíšeme.

danove priznanie - znizenie zakladu a vypocet dane

V tomto príklade neriešime žiadne príjmy zo zahraničia a pokračujeme teda až riadkom 55, kde zapíšeme našu daňovú povinnosť. Ďalej označíme daňový bonus, ktorý nám vyplatil zamestnávateľ.

Ak ste ho nedostali vyplatený, uvediete v riadku 58 nulu a zapíšete ho v riadku 60. V tomto prípade je potrebné vyplniť žiadosť o jeho vyplatenie v oddieli XI na konci priznania.

V riadkoch 62 a 63 uvedieme zrážky dane formou preddavkov. My uvádzame nulu, vypočítanú daň teda zapíšeme aj do riadku 64 ako daň na úhradu. Študenti tu vyznačia zrážky, ktoré uvedú v riadku 65 ako daňový preplatok.

Ten im bude vrátený. Zamestnanci si svoje preddavky zistia z výplatných pások alebo na základe potvrdenia o príjmoch a preddavkoch od zamestnávateľa.

danove priznanie - urcenie danovej povinnosti

V oddieli VIII môžete venovať 2 % alebo 3 % zo zaplatenej dane vybranému prijímateľovi. Ich zoznam nájdete napríklad na stránke www.dvepercenta.sk, pri vyhľadávaní používajte diakritiku.

Na záver vyplňte počet príloh (riadok 78). Vyznačte počet kópií dokladov a potvrdení od zamestnávateľov, ktoré k priznaniu prikladáte. Ostáva už len uviesť dátum podania a priznanie podpísať.

Ak žiadate vyplatenie daňového bonusu alebo vrátenie daňového preplatku, vyznačte to v už spomínanom oddiele XI. Pre výplatu na bankový účet budete potrebovať aj nový tvar čísla účtov IBAN.

Vyplnené daňové priznanie je potrebné odovzdať a uhradiť do 31. marca 2014. Vyrúbenú daň môžete uhradiť poštovou poukážkou alebo prevodom na účet daňového úradu. V tomto prípade však budete potrebovať zistiť číslo účtu, ktoré Vám daňový úrad pridelil. Jeho súčasťou je aj Vaše osobné číslo.

Overiť si ho môžete tu. Ak nemáte OÚD, úrad Vám ho pridelí.

Číslo účtu pre úhradu je potom v tvare 500208–VašeOÚD/8180. Variabilný symbol je 1700992013. Viac informácii o úhrade dane nájdete priamo na stránke finančnej správy.

Pri podávaní daňového priznania nezabudnite predložiť aj vypísané potvrdenie. To si prineste so sebou a po označení pracovníkom úradu si ho starostlivo uschovajte.

Pevne veríme, že tento rok zvládnete podanie v pohode. Odporúčame Vám vyhnúť sa podávaniu v posledný týždeň. Predídete tak zbytočnému stresu a vyhnete sa čakaniu na preplnenom úrade.

Ak sa Vám náš článok zdal užitočný, budeme radi ako ho budete zdieľať. Na Vaše otázky sme pripravení odpovedať v diskusii pod článkom.

The following two tabs change content below.
Financiám sa venujem od roku 2006, keď som navrhol prvý software pre správu osobného rozpočtu. Som autorom portálov Cashmon.sk, druhypilier.sk a mojefondy.sk. Od roku 2014 pracujem s peniazmi na profesionálnej úrovni ako finančný agent. Okrem toho sa ešte venujem behaniu v prírode.
5/5 - (4 votes)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *